ประกาศรับข้อเสนอโครงการในกลุ่ม Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2561

supercluster56-up

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เคยประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ในประเภท “การวิจัยเพื่อตอบสนอง Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประจำปี 2561 ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องด้วย วช. และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จึงทำให้ต้องระงับการเปิดรับข้อเสนอโครงการไปก่อน (จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งให้สามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ) นั้น

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุดให้มหาวิทยาลัยฯ สรุปจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมดที่ต้องการจะเสนอขอรับทุนวิจัยฯ ซึ่งหมายรวมถึงโครงการวิจัยในกลุ่ม Super cluster ด้วย ดังนั้นเพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอขอรับงบประมาณวิจัยในกลุ่มนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนแจ้งให้นักวิจัยทุกท่านทราบ หากประสงค์จะเสนอขอโครงการในกลุ่ม Super Cluster ขอให้จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการ Super Clusters / 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. (โครงการวิจัยในประเภทนี้ไม่ใช่โครงการวิจัยปกติ จะต้องมีการร่วมทุนวิจัยจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 30 % ให้สอดรับกับนโยบายและขอบเขตการวิจัย Super cluster)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยในประเภทนี้ ขอให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุดจัดส่งโครงการฯ ตามแบบข้อเสนอโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ไปยัง คุณรัชดา คะดาษ (ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ.มก.) ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยจัดส่งไฟล์โครงการฯ ด้วย MS word ผ่านทาง e-mail : rdirdk@ku.ac.th ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณรัชดา คะดาษ ที่เบอร์ 1457,1796,1943, 025795547 ต่อ 12  หรือ E-mail : rdirdk@ku.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม ;