สวพ.มก. ขอเชิญร่วมประชุม Online เพื่อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมสำหรับขอทุน ปี 2565

สวพ.มก. ขอเชิญลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) เพื่อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมสำหรับขอทุน ปี 2565 เรื่อง Agri-Waste Utilization ของ มก. 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30-12:00 น.

Read more

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลานิล ปลาดุก ปลากะพงขาว) ของประเทศไทย

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัย มก.  ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยที่สำคัญของ มก. เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาดสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลานิล ปลาดุก ปลากะพงขาว) ของประเทศไทย วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยฯ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ของ มก.”

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่สำคัญของ มก. ในปีงบประมาณ 2565 เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ของ มก.” 10 กันยายน 2563 เวลา 09:30-11:00

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเรื่อง ปัญหาภัยแล้ง

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มก.  ลงทะเบียนร่วมประชุม Online (Webex meeting) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นงานวิจัยเรื่อง ปัญหาภัยแล้ง ของ มก. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยที่สำคัญของ มก. ในปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2563

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2563”

เอกสารดาวน์โหลด 1.ประกาศ มก. เรื่อง การรประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 2.กำหนดการ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563 3.แนวทางการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดนวัตกรรม มก.พ.ศ.2563 4.ใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองผลงาน

Read more

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)

ยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : ผ่านระบบ NRIIS (ไม่ต้องส่ง hard copy) ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 (หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

Read more

การขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยและการขอรับการสนับสนุน

วช. ได้จัดทำคู่มือการขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงาน นักประดิษฐ์และนักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นผลงานขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และเสนอขอรับการจัดสรรทุนสำหรับต่อยอดผลงานที่อยู่ในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสม

Read more

ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ “การส่งเสริมอุตสาหรรมสำคัญของประเทศ (S-Curve)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

Read more

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563

Read more