วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication : 3D/4D Printing) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

Read more

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคนเพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

สวพ.มก. ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในฐานข้อมูล SCOPUS

Read more

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat)” 5 เมษายน 2565

ด้วยความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1

Read more