เปิดรับสมัคร ! การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุน โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและนวัตกรรมในเชิงลึก สนับสนุนบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความสามารถเฉพาะทางและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 1. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุน เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเกษียณซึ่งมีการแต่งตั้งโดยส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขึ้นทะเบียนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ขอรับการสนับสนุน

Read more

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 (Postdoctoral Fellowship Program 2024 at Kasetsart University)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2567 เพื่อทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยให้ทุนสนับสนุนเงินเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก 40,000 บาทต่อเดือน (ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทางสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกเฉพาะชาวต่างประเทศ)  

Read more

วช. ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

สำนักงานการวิจัยแห่งาติ (วช.) มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดการเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2567 ในการนี้

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

Read more

เตรียมตัว!!! เพื่อการสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2565

เหลือเวลาในการนำเข้าข้อมูลในระบบ KUR3 เพื่อการพิจารณารางวัลตีพิมพ์ 2565 (ค.ศ.2022) อีก…         ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ

Read more

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีประมาณ 2568 ตั้งเป้ายกระดับงานวิจัยไทยสู่สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดโลก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัย และผู้สนใจที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้ 6 แผนงานวิจัย เพื่อยกระดับและสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024)

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4

Read more

มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประเภท โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยบ่มเพาะการวิจัยเฉพาะทาง (Special Research Incubation Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more