เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) Auto Draft

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นี้

Read more

เปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย งบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read more