กรมหม่อนไหม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

กรมหม่อนไหม ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.isccongress25th.org สอบถามโทร.02-5587924-6 ต่อ 701

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ PPC & PETROMAT Symposium 2019 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  ในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  กำหนดจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ  ครั้งที่ 7  (ICV-7) ณ จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  26 – 29 ตุลาคม 2563  ภายใต้หัวข้อ  “Vetiver for Soil

Read more

สกว. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 – 13.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล

Read more

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://newpersonal.net/cneu/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.043-222959-61 ต่อ 121

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้าน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (The 3 rd  National Conference on innovation for Learning and Invention 2019) ในวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovation to Strengthen the New Economy)” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา

Read more

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (4+BAS National Conference 2019)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (4+BAS National Conference 2019) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Age in Sustainable Business” ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.nrru.ac.th/ สอบถามโทร.

Read more