คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ VPTC 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 (2021) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vptc.vet.ku.ac.th  

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference” ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

Engagement for KU Authors – Webinar Enago

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “How to get published in top journals? A Journey with Enago ” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-7537 หรือหัวหน้าภาควิชา saranya.po@ku.th

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เข้าใจกระบวนการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รายละเอียดโครงการ วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 –

Read more

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์

Open House หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://vet.ku.ac.th/

Read more

สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อยกระดับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ขอรับการสนับสนุนค่า Page charge เพื่อยกระดับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อก้าวสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวคิดโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเพิ่มการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ให้มากขึ้น ซึ่งการนำผลงานวิจัยเผยแพร่แบบ Printed และ/หรือแบบ Open

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม See the Future 2021 Enago’s Virtual Conference

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม See the Future 2021 Enago’s Virtual Conference ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://www.enago.com/ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก)  

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการสารพิษจากเชื้อรา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่  : https://vet.ku.ac.th สอบถามเพิ่มเติม 02-5797537

Read more