มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7329-9635 หรือ 06-3749-0929

Read more

สวทช. แนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 โดยจัดการอบรม ณ ห้องอบรม ชั้น 6 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-286 673

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเืพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference สอบถามเพิ่มเติมโทร.074-609600 ต่อ 7254

Read more

การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประปานครหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://m-wit.mwa.co.th/more_news.php?cid=38 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-504-0123 ต่อ 1671-1675

Read more

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agro.ku.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2562

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาเสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาเสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ E-mail :

Read more

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพีโอนี่ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้

Read more