เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)

horizon2014_2020

 

ทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป (European Commission)  เป็นทุนวิจัยขนาดใหญ่และสนับสนุนต่อเนื่อง 3-5 ปี  มีการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยผ่านทางเว็ปไซต์  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html  โดยโจทย์วิจัยกำหนดจากความต้องการของสหภาพยุโรปและเน้นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  กำหนดการเปิด/ปิดรับข้อเสนอโครงการ และการให้ทุนขึ้นอยู่กับประเภทของทุนและหัวข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.