วช. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research-expo-register.com/

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ http://bmrccmu.net สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5394

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/ สอบถามโทร 0-4320-2383

Read more

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อหลัก “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารแสดงที่

Read more

มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14

มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0 “ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงธุรกิจในหัวข้อ “นวัตกรรมจอมฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเชิงธุรกิจในหัวข้อ “นวัตกรรมจอมฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0” (Smart Innovators for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 17.00

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” (The 3rd International Conference on Innovation in Education 2017) ระหว่างวันที่ 24-25

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposal”

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม” Socially engaged Scholarship (SeS) หัวข้อ “From SeS Framework to Research Proposal” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม”

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดการสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.knit.or.th

Read more