มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามโทร. 02 549

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The 2nd International Conference on Health Science วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม คณะแพทยศาสตร์

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรการศึกษา และตัวแทนเกษตรกรของไทยได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน Precision

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-800-2840-60 ต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 3-5) ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้ รุ่นที่ 3

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ถึงวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www3.nurse.cmu.ac.th/ สอบถามโทร. 053-212629

Read more

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561″ (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา

Read more