สวก. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arda.or.th/  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย http://pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม โดยมีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 3,500

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE || ตรวจสอบรายชื่อ (เฉพาะสมัคร ONLINE) รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy

Read more

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายได้ที่เว็บไซต์ isaga2018.com หรือ http://thaisim.or.th/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga

Read more

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน “การประชุมเกริกวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560″ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krirk.ac.th/ สอบถามโทร.02-5523500-9

Read more

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัดปทุมธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ สอบถามโทร. 063-2678944

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) จังหวัดระยอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eivt.ac.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th สอบถามโทร.0-2942-8929 ต่อ 506 เบอร์ภายใน 1936

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018” : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทสไทย 4.0 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5570

Read more