มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดให้มีโครงการอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Liberal Arts and management Sciences national Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Liberal Arts and management Sciences national Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Read more

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17th Flora of Thailand Conference)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะจัดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17  (17th Flora of Thailand Conference) ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยลงทะเบียนได้ที่

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียน 4500

Read more

สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

ชุดโครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดโครงการสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-8495285

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ได้ที่เว็บไซต์

Read more

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยที่ http://doa.go.th/fcri สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 3930

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี The 21st International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2017) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Swissotel

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการปีะจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในกลุ่มสาขาวิชาการ คือ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th สอบถามโทร.0

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560

Read more