มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Colour Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2549

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5281-2

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ “Graduate School Mini Conference 2018” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2160 1174-80

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 “ศาสนากับสันติภาพ” ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสอนผลงานได้ที่ http://www.ipsconference.psu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 7428 9463

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561 จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 (ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่

Read more

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา D.R.I.V.E 2018 เรื่อง “ECO Creator 2018: คิด ผลิต ขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม”  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.

Read more

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://eecon41.ubu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1111 ต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089-6537007

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่ 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/web/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02 126 7632-34 ต่อ

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2329-8000 ต่อ 3720, 3722

Read more