แบบฟอร์มทั่วไป

ประกาศ/ระเบียบ


แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย


การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา
 • [สวพ-พ-1รายงานขออนุมัติการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา
 • [สวพ-พ-2]  รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา
 • [สวพ-พ-3]  รายงานขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้าง (สิ่งก่อสร้าง)
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 • [สวพ-พ-4(1)]   รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 • [สวพ-พ-4(2)]   ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
 • [สวพ-พ-4(3)  รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ
 • [สวพ-พ-4(4)]   ขออนุมัติจัดจ้างสิ่งก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ

แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย

 • [Download]  บันทึกขออนุมัติในหลักการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 • [Download]  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
 • [Download]   หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน (แบบ 4200)
 • [Download]   หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ แบบ 4211)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 1)
 • [Download]   แบบส่งเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม สปส. 1 – 10 (ส่วนที่ 2)

แบบฟอร์มด้านการเงิน

 • [สวพ.ง-2] แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.(สวพ. ง-2)
 • [Download] หลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุนวิจัย มก.งบเงินโครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

 • [Download]   ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ในกำกับของคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551
 • [Download]   APPLICATION FOR UNDERTAKING R&D WORK ON GENETICALLY ENGINEERED ORGANISMS AND PRODUCTS KASETSART UNIVERSITY INSTITUTIONAL BIOSAFETY COMMITTEE
 • [Download]  แบบขอดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • [Download]  หนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม” โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)

แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย (สำหรับโครงการที่ได้รับทุนก่อนปีงบประมาณ 2552)

 • [สวพ-ว-4(ช)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย (Program)
 • [สวพ-ว-4(ด)]   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย (Project)
 • [สวพ-ว-5(ช)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย (Program)
 • [สวพ-ว-5(ด)]   รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย (Project)

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • [Download] แบบรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2551 – 2557
 • [Download]  แบบการติดตามผลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สำหรับนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor)

 

 

 

Leave a Reply