ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน” ประจำปี 2559

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2559 เรื่อง “แนวทางการขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน”

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ; ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR)

สอบถามเพิ่มเติม ; กองวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2956 2905

โทรสาร 0 2525 1722

Leave a Reply