Research Grant Program 2013 ด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

ตามที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับจากว่ามูลนิธิ The Univers Foundation ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศมอบทุนวิจัยประจำปี 2556 (Research Grant Program 2013) ให้แก่นักวิจัยด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการวิจัยหลักคือ

  1. ระบบและนโยบายการประสังคม “Social security system and policy”
  2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว “Family ties”
  3. บทบาทชุมชน “Role of community”

ทั้งนี้ สกอ. ระบุว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนวิจัย จะได้รับเงินรางวัลสูงสุดจำนวน 1 ล้านเยน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก

ผู้สนใจสมัครรับทุนวิจัย  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร และสมัครโดยตรงกับมูลนิธิฯ ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply