การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย “อ้อยและน้ำตาล” 

เอกสารประกอบการบรรยาย: การประชุมกรอบวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล (6 ส.ค. 62)KU รายละเอียดกรอบการวิจัย:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) รายชื่อผู้ร่วมประชุม: รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 6 ส.ค.62 ภาพการประชุม: Click เพื่อดูภาพ

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย”

เอกสารประกอบการบรรยาย:  ภาพการบรรยายพิเศษ: Click เพื่อดูภาพ VDO: รับชมการบรรยาย   ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

Read more

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม

Read more

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-16:00 น. ณ

Read more

ประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการจัดประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูล Road Map ในการประชุมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN

Read more

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยยางพาราเพื่อขอทุน สกสว.

ภาพการประชุม 20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยยางพาราเพื่อขอทุน สกสว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยได้รับทราบทราบข้อมูลและสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยได้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

Read more

การเสวนาหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำวิจัยในกัญชาที่นักวิจัย มก. ต้องรู้”

กำหนดการ: 14พ.ค.62 ประวัติวิทยากร: 1) รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล      2)  น.ส.กรพินธุ์ ณ ระนอง เอกสารประกอบการบรรยาย: ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในกัญชาและหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต ภาพการเสวนา: ดาวน์โหลดภาพถ่าย VDO รับชมคลิปการบรรยาย   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Thai-Dutch Seed Innovation

กำหนดการ:กำหนดการ 27 มี.ค. 62 ประวัติวิทยากร: ประวัติวิทยากร Coosje Hoogendoorn เอกสารประกอบการบรรยาย How the Netherlands Became Leading in Seed Sector Innovation Effective partnership

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู็มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การจัดการสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ มาตรฐาน และกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ตามมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้เชียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more