ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์”  เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูล แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุนและประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 31

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “How to Transform Social Sciences Research to Commercial Concept” วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30-15.00 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex

Read more

Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers: Business Model Generation & Technology Evaluation Canvas

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร  ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ภายใต้โครงการฯ และอาจารย์ นักวิจัย มก. ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop เรื่อง Design Thinking & Business Model Concepts

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  โดยโครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ขอเชิญชวนให้อาจารย์นักวิจัย มก. ที่สนใจเข้าร่วมฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง “Design Thinking & Business Model Concepts for KU Researchers” หัวข้อเรื่อง Innovation Principle &

Read more

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย “อ้อยและน้ำตาล” 

เอกสารประกอบการบรรยาย: การประชุมกรอบวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล (6 ส.ค. 62)KU รายละเอียดกรอบการวิจัย:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) รายชื่อผู้ร่วมประชุม: รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 6 ส.ค.62 ภาพการประชุม: Click เพื่อดูภาพ

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย”

เอกสารประกอบการบรรยาย:  ภาพการบรรยายพิเศษ: Click เพื่อดูภาพ VDO: รับชมการบรรยาย   ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

Read more

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม

Read more

ประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง Precision Forestry ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถนักวิจัย ผ่าน Multi Mentoring System ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-16:00 น. ณ

Read more

ประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการจัดประชุมหารือแนวทางการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยอาเซียน โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้ข้อมูล Road Map ในการประชุมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN

Read more