สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ถึง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.  โดยโปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)