วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2561 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://nrms.go.th/ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 16 มีนาคม 2561 สอบถามโทร.0 2579 3982