เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0”

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่ผลงานที่ดีในยุค 4.0” วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

  1. เอกสารประกอบการบรรยาย
  2. ประวัติการทำงาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
  3. ประวัติการทำงาน อ.น.สพ.ดร.วีรศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง
  4. ประวัติ รศ.ดร.น.สพ.เทพมนัส บุปผาอินทร์
  5. กำหนดการ 29 สิงหาคม 2560