แบบสอบถามความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบการเงินออนไลน์

           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้นำระบบการเงินออนไลน์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินโดยดำเนินการโอนเงินอุดหนุนวิจัย มก. เข้าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัยโดยตรง ตั้งแต่ปีงยประมาณ 2556 เพื่อเป็นการลดกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่อาจารย์/นักวิจัย ยิ่งขึ้น

           งานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงใครขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบสำรวจไปที่อีเมล์ rdiwmr@ku.ac.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2556
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply