ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (Organized corruption) จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

2. การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน

3. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ

ซึ่งทั้ง 3 โครงการปรากฏว่า โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” วงเงิน 500,000 บาท ไม่มีผู้ได้รับทุนฯ จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

สอบถามเพิ่มเติม; ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โทร. 0 2528 4800 ต่อ 4702, 5818

โทรสาร 0 2528 4703