ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ

จึงขอเรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยส่งในสมัครเข้าร่วมการประชุมที่ shregist2558@gmail.com ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 และส่งบทความที่ shacademic2558@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ download แบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th ทั้งนี้การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสามารถใช้เป็นเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษาได้ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบของราชการในสังกัด เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

Leave a Reply