มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  และการจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทัรพยากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ

Read more

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ” ภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus: People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Glocalism in Humanities and Social Science” ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

Read more

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อ Champion Products ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” Samunprai Thai for Sustainable Economy ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรไทย

Read more

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th/ สอบถามโทร. 02-470-9630-4

Read more

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อหลัก Champion Products ประเด็น “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” Samunprai Thai for Sustainable Economy ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ApMcQC  สอบถามเพิ่มเติมโทร.

Read more

สวก. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อหลักการจัดงานคือ “การวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

Read more