สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2018 GSPA NIDA International Conference)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2018 GSPA NIDA International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Public Administration in an Era of Change and Transformation” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) จำนวน 5 คน ศึกษาดูงาน ในเรื่องการบริหารงานวิจัย โดยมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ.มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการ

Read more