ระบบความจริงเสมือนแบบฝังตัวเต็ม

ดร.ศิรเดช สุริต อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบความจริงเสมือนแบบฝังตัวเต็ม มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ระหว่างผู้ออกแบบเชิงเทคนิคและผู้ใช้ขั้นปลายในลักษณะการทำงานที่มีการประสานงานแบบเสมือนจริง ซึ่งในการสร้างระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น ได้ทำการศึกษาและกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยในงานวิจัย กระบวนการสื่อสารการออกแบบจากแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยใช้ระบบต้นแบบเสมือนจริง(Fully Immersive Virtual Reality)

Read more