Horizon 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation วิทยากรคือ Mr. David J. Crowley จาก The University of Nottingham สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะแนวทางการสมัครทุนจากสหภาพยุโรป (EU) Horizon 2020 เป็นโครงการจัดสรรเงินเพื่อการวิจัยของสหภาพยุโรป และมุ่งเน้นให้การสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2014-2020 ด้วยงบประมาณ 70,000 ล้านยูโร สำหรับการเปิดรับเข้าร่วมรับทุนวิจัยครั้งแรกจะหมดเขตปลายเดือนธันวาคม 2556 นี้

04 07
12 05
11_600p
06 14

Leave a Reply