Horizon 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research

Read more

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “Horizon 2020” The EU Framework Programme for Research and Innovation ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:30 – 11:30

Read more