มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 3-5) ระหว่างเวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick/ สอบถามโทร.0 2504 7593