มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st. Rajamangala Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยท่านสามารถดาสวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.042 772391, 042 772285