การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ และมาตรฐานสากล เป็นแนวทางในการวางแผนการทดลอง การกำหนดขนาดตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับไปยัง โทรสาร 02-579-0388 หรือ E-MAIL : sikarintra.s@nrct.go.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 (รับจำนวน 55 คน เท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-561-2445 ต่อ 624

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ,กำหนดการ,ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม