มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://conference.grad.ssru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 21601174-80