มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม โดยส่ง E-mail: pathumme1@hotmail.com ภายใน 15 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4564-3600-6