การเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่) และด้านสังคม (เป้าหมายที่ 2)

ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ spearhead ด้านเศรษฐกิจ  (Download)

สำหรับโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองรอบแรก (ผ่าน, ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ขอให้จัดทำข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ โดยใช้แบบฟอร์ม

“Full Proposal-Spearhead ด้านเศรษฐกิจ.docx”

กำหนดให้ส่งมาภายในวันที่ 1 ต.ค. 60 (ส่งก่อนเที่ยง 12.00 น.)

ขอให้ดำเนินการจัดทำโดยละเอียด รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดตามข้อคิดเห็นเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองรอบที่สองต่อไป

หมายเหตุ: การประกาศผล spearhead ด้านเศรษฐกิจ รอบแรก  เป็นการคัดกรองโครงการที่พิจารณาแล้วว่ามี potential แต่ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ การพิจารณาจะมีความเข้มข้นในการกลั่นกรองมากขึ้น การพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณนั้น จะทำเมื่อได้รับ full proposal และเอกสารเพิ่มเติม (สำหรับบางโครงการ)

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดทำ Full Proposal เรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งไฟล์  “Full Proposal-Spearhead ด้านเศรษฐกิจ.docx”  ไปยัง คุณรัชดา คะดาษ (ผู้ประสานงาน มก.) ผ่านทาง E-mail: rdirdk@ku.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ก่อน 12.00 น. 

เพื่อฝ่ายประสานงานจะได้รวบรวมนำเสนอท่านรองฯ ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้ สวทน ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วนที่สุด

 

 

การเสนอของบประมาณแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ (เป้าหมายที่ 1) และ Spearhead ด้านสังคม (เป้าหมายที่ 2) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพรับผิดชอบการพิจารณาโครงการวิจัยในกลุ่มของ Spearhead (เป้าหมายที่ 1 และ 2) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยให้เสนอขอโครงการวิจัย โดยโครงการวิจัยที่จะสามารถเสนอขอได้ต้องมีคุณสมบัติตามแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ และ Spearhead ด้านสังคม 

**รายละเอียดคุณสมบัติของทั้งสองด้าน ระบุอยู่ในคู่มือการจัดทำแผนฯ** สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ สวพ.มก. (http://www3.rdi.ku.ac.th)

 

กำหนดเวลาการส่งแบบฟอร์มฯ:  

          นักวิจัยประสงค์ที่ประสงค์จะเสนอขอทุนวิจัยในกลุ่มของ Spearhead ทั้งสองด้าน ขอให้จัดส่งไฟล์แบบฟอร์มโปรแกรม Spearhead Program ภายในวันที่ 16 กันยายน 2560 (เวลา 24.00 น.) ผ่านทาง e-mail : rdirdk@ku.ac.th (เท่านั้น) (โดยไม่ต้อง submit เข้าระบบฯ)

 

เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง