มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะบริหาระุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bba.ubru.ac.th/banic2017/index.php สอบถามโทร.081 593 1844 , 089 189 3322