โปรแกรมการวางแผนการตลาดข้าวแบบพอเพียง

รู้คุณค่า สร้างมูลค่า ด้วยปัญญาแบบพอเพียง

โปรแกรมการวางแผนการตลาดข้าวแบบพอเพียง เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณผลตอบแทนจากการสีและขายข้าวของชาวนาแบบง่ายๆ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพี่น้องชาวนาให้สามารถวางแผนการตลาดของตนได้ดีขึ้น 

                 ดร. เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้สร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวางแผนการตลาดข้าวเบื้องต้นแก่ชาวนา โดยโปรแกรมจะคำนวณมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเปรียบเทียบระหว่างรายได้ที่จะได้จากการขายข้าวที่แปรรูปด้วยการสีแล้ว และการขายข้าวที่ยังไม่สี เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวนาว่าควรจะขายข้าวในรูปข้าวสาร หรือ ข้าวเปลือก  และควรขายในตลาดใด จึงจะได้ผลตอบแทนมากกว่ากัน และยังสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงทางการตลาดของพี่น้องชาวนาอีกด้วย

          นอกเหนือจากการคำนวณความคุ้มค่าในการแปรรูปและการตลาดแล้ว การวางแผนการตลาดข้าว ยังรวมไปถึงการอธิบายถึง ข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ต่างกันในรูปแบบแผนภาพแบบง่ายๆ เพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดของพี่น้องชาวนาและลูกชาวนาด้วย

               โดยวิธีการนำเสนอเรื่องการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ ได้ออกแบบในลักษณะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับการฝึกอบรมพี่น้องชาวนา

          โปรแกรมการวางแผนการตลาดข้าวแบบพอเพียงนี้ เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำ ในช่วงปีพ.ศ. 2559 จึงได้จัดทำโปรแกรมในการคำนวณผลตอบแทนจากการสีข้าวกับการขายข้าวเปลือกของชาวนา แบบง่ายๆ เพื่อจะช่วยทำให้พี่น้องชาวนาเห็นว่า จากปริมาณข้าวที่ตนมี ถ้าขายเป็นรูปข้าวเปลือกจะได้เท่าไร แต่ถ้าหากขายข้าวสารเองโดยจ้างโรงสีสีข้าวและซื้อเครื่องสีข้าวเอง จะมีรายได้เท่าไร โดยชาวนาแต่ละรายจะสามารถใส่ข้อมูลจำเพาะของตน (เช่น อัตราการสีข้าวว่าได้ข้าวเต็มเมล็ด (หรือที่เรียกว่าต้นข้าว) ปลายข้าว รำ และแกลบเท่าไร ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้) เพื่อคำนวณรายได้ และจุดคุ้มทุนหากชาวนาต้องการลงทุนซื้อเครื่องสีข้าวเองด้วย ช่วยในการคำนวณเพื่อตัดสินใจว่าควรจะลงทุนซื้อเครื่องสีข้าวและขายข้าวเองหรือไม่

                     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้จาก QR Code

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      -นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

                      –  FaceBooK : Decharut Sukkumnoed

                    – FB Group ม.เกษตรศาสตร์เพื่อลูกชาวนา

เจ้าของผลงาน    :  ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :   ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด