ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ ( Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

ดังนั้น ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 โทร. 0-2432-6101-5 ต่อ 1220 ในวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Leave a Reply