คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals:The Workshop)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (Publishing Papers in Accredited International Journals:The Workshop) เพื่อเฉลิมฉลองในโอการครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 0-5596-2094

Leave a Reply

Your email address will not be published.