รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

Reward56

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 3 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 ที่แนบ

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ปี 2556 ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ พิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ระบบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น.

– ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 [Download]

bullet_system

2. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบฯ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc หรือ .docx ไปที่ E-mail: rdibsy@ku.ac.th

– ใบสมัครขอรับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2556 

 

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท

ให้ยื่นใบสมัครและแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:00 น.