มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม โดยส่ง E-mail: pathumme1@hotmail.com ภายใน 15 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4564-3600-6

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-535430

Read more

สวทน. เชิญร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงาน “Talent Mobility Fair 2017” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ (คลิก) ภายในวันที่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2591 7007 ต่อ 3515

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศทุนโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases ในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases ปิดรับ Expression of Interests

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของท่านต่อร่างกฎกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นที่หนึ่ง พร้อมกันนี้สามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงและแบบเสนอความคิดเห็นได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/SitePages/PublicHearing.aspx สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2590 7314 และ 0 2590 7761

Read more

การประปานครหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560

การประปานครหลวง (กปน.) ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

ด้วยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 แล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2559 จำนวน 3

Read more

เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าวและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php หรือติดต่อ น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (ในวันและเวลาราชการ) โทร

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ “Research Gateway” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 710

Read more