Tech2biz ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Tech2Biz เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology Provider) (อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) และผู้ต้องการใช้เทคโนโลยี (Technology Seeker) (อาทิ ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลทั่วไป)  ผ่านระบบออนไลน์  โดยส่งเสริมโอกาสและช่องทางให้แก่ Technology Provider ในการนำเสนอเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมโยงสู่ Technology seeker  ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ

Read more

กองแผนงาน ขอความร่วมมือเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561-2569) หากมีโครงการ หรือกิจกรรมสอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าวขอให้จัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนงานโครงการส่งให้ สกอ. เพื่อประมวลส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป ในการนี้ ใคร่ขอความกรุณาส่วนงานที่มีการเรียน การสอน การทำวิจัย และการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีที่มีการใช้สารเคมี พิจารณา หากมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขอให้จัดทำข้อมูล

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา  และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal/index.php/journal สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7329-9635

Read more

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 089-0367221

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Geophysics 2018 เรื่อง “International Conference on Applied Geophysics” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา สอบถามโทร.074-288-722-3, 8765 -รายละเอียดโครงการ -แบบตอบรับ

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-547-4744 ต่อ 4044

Read more

สปอท ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561” (Young Parasitologist Award 2018) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2018-26 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2306 9132

Read more

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan โดยผู้สนใจทุน สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ac21.org/english/activities/special สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-942-8725 เบอร์ภายใน 4154, 4157

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม โดยส่ง E-mail: pathumme1@hotmail.com ภายใน 15 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4564-3600-6

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-535430

Read more