สปอท ขอเชิญให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าพิจารณารางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561”

สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561” (Young Parasitologist Award 2018) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://ptat.org/th/news/detail/Young+Parasitologist+Award+2018-26 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2306 9132

Read more

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan

กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project fund (SPF) 2018 จาก AC21 Secretariat Nagoya University, Japan โดยผู้สนใจทุน สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ac21.org/english/activities/special สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-942-8725 เบอร์ภายใน 4154, 4157

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษย์และสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยทางด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม โดยส่ง E-mail: pathumme1@hotmail.com ภายใน 15 ตุลาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-4564-3600-6

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-535430

Read more

สวทน. เชิญร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงาน “Talent Mobility Fair 2017” ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ (คลิก) ภายในวันที่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2591 7007 ต่อ 3515

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศทุนโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases ในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases ปิดรับ Expression of Interests

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของท่านต่อร่างกฎกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นที่หนึ่ง พร้อมกันนี้สามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงและแบบเสนอความคิดเห็นได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/SitePages/PublicHearing.aspx สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2590 7314 และ 0 2590 7761

Read more

การประปานครหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560

การประปานครหลวง (กปน.) ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์นักพัฒนา ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559

ด้วยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 แล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ยกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2559 จำนวน 3

Read more