เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

งานบริหารและธุรการ

ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2561-1986 หรือ
0-2942-8200-45 และ 0-2942-8491-99
ต่อ 1288, 1792
Fax. 0-2579-7546

งานพัสดุ

ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2561-4638 หรือ
0-2942-8200-45 และ 0-2942-8491-99
ต่อ 1793, 1391
Fax. 0-2579-7546

งานคลัง

ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2579-7571 หรือ
0-2942-8200-45 และ 0-2942-8491-99
ต่อ 1797,1388
Fax. 0-2579-7571

งานนโยบายและแผน

ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2561-1482 หรือ
0-2942-8200-45 และ 0-2942-8491-99
ต่อ 1390
Fax. 0-2579-4956

ฝ่ายประสานงานวิจัย
และประเมินผล

ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2579-5547, 0-2561-1985 หรือ
0-2942-8200-45 และ 02-942-8491-99
ต่อ 1457, 1796
Fax. 0-2561-1985

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2579-5548, 0-2561-1474 ,
0-2579-6111 หรือ
0-2942-8200-45 และ 02-942-8491-99
ต่อ 1368, 1806
Fax. 0-2561-1474

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย

ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทร. 0-2561-4640 หรือ
0-2942-8200-45 และ 0-2942-8491-99
ต่อ 1459, 1805
Fax. 0-2579-5025

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
โทร. 0-2942-8740-46
Fax. 0-942-8748