เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way #1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Development of Smart Thai Agriculture Using Big Data) ได้จัดงาน Agri-Big Data RUN’s Way #1 ขึ้น ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงและเผยแพร่ผลงานวิจัยของโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และยกระดับผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป