สวพ.มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร และยังมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560 เพื่อปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร สวพ.มก. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ