สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร” วิทยากรโดย รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยาย เรื่อง “บางประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร” วิทยากรโดย รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply