ภาพกิจกรรมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทำงานประกันคุณภาพอย่างมีความสุข”

โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทำงานประกันคุณภาพอย่างมีความสุข”
วัน/เวลา : 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องไพลิน – เพทาย ชั้น 3 สวพ.มก.

Leave a Reply