สำนักงานประกันสังคม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องเกี่ยวกับภารกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2558 เรื่องการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารงานประกันสังคม รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนด ส่งไปยังกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนา 02-956-2901-2 หรือ website

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ProjectForm(5) TOR080758

Leave a Reply

Your email address will not be published.