มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “The 2nd LIMAC: LIMEC towards Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ

Read more

สวก. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในส่วนภูมิภาค 4 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1   วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 2   วันที่ 10 กรกฎาคม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัด “โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561”  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ และนักวิจัย

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) รุ่นที่ 8 (รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission Control and Climate Change (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561

Read more

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.conference.mju.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5387 3411, 0 5387 3410

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561”

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง” (Well-being in Thailand: Dream or Reality?) ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ (ขยายเวลาส่ง abstract)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the challenge of SDGs in Asia through

Read more

ขอเชิญชวน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม

Read more

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 5th Social Science, Arts and Media International Conference 2018, Bangkok, Thailand” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more