มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญเข้าประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กำหนดจัดงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมที่ http://ord.ftu.ac.th/conference/2017.php สอบถามเพิ่มเติม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะบริหาระุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement ในวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bio energy for a Stable Life (ADTech-SAB) ระหว่างวันที่

Read more

NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนเจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2017) ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาพะเยา จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ และส่งบทความวิจัยเพื่อเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาง E-mail: prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดเสวนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th/

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research-expo-register.com/

Read more

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ http://bmrccmu.net สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 5394

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/ สอบถามโทร 0-4320-2383

Read more

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อหลัก “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารแสดงที่

Read more