มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์ลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบ Online ได้ที่ https://research.wu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567

Read more

การอบรมฯ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Read more

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

Read more

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “สังคมความรู้ และดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php สอบถามโทร. 055-963951 มือถือ. 091-4416395

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยดุสิต ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานได้ที่ food@dusit.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2423 9482-3

Read more

สวก. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arda.or.th/  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย http://pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม โดยมีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 3,500

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy

Read more

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายได้ที่เว็บไซต์ isaga2018.com หรือ http://thaisim.or.th/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga

Read more