มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Globalization of Traditional Medicine”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Globalization of Traditional Medicine” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-5391-6827 หรือ 08-3860-5114

Read more

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0” (The 13th National and International Sripatum University Conference SPUCON2018 on Research and

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read more

วช.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานในการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานในการวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms ภายในวันที่

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Cutting Edge Technology Research Topics” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 9-13สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และ วช.

Read more

วช.ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง “ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ( Thailand Research Expo 2018 ) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ในการนี้

Read more

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.surdi.su.ac.th/ สอบถามโทร.034-254066 Line

Read more

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand 2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “From Frontier Research to International and Commercialization” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง

Read more

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge

Read more

วช. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือ http://www.researchexpo.nrct.go.th/

Read more