มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics on Applied Geophysics (Geophysics 2018)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://gnru2018.lpru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5423

Read more

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามโทร.02-800-2840-60 ต่อ

Read more

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ สอบถามโทร. 02 549

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (50 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม The 2nd International Conference on Health Science วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม คณะแพทยศาสตร์

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thai – The Netherlands Agriculture & Food Forum 2018 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน องค์กรการศึกษา และตัวแทนเกษตรกรของไทยได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน Precision

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-800-2840-60 ต่อ

Read more