มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hcuconf.hcu.ac.th/ สอบถามโทร.0-2312-6300-79ต่อ 1511, 1136, 1422

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) “Education, Leadership, and Innovation in

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และชุดโครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) วันที่ 20-21

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://research.srru.ac.th/nacp2018/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-146-6144, 0-4404-1587

Read more

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.northern.ac.th/conference2017.php สอบถามเพิ่มเติมโทร. 055-517488 ต่อ 808

Read more

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สมมติฐานความคาดหวังของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซน”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สมมติฐานความคาดหวังของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซน” โดยนักวิจัย คือ ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะจัดขึ้นวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น

Read more

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

GISTDA ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 หรือ GEOINFOTECH 2018 และงานประชุมวิชาการ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ: “ภูมิสังคมกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” • การสัมมนาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกับภาคการเกษตรด้วย GI •

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Natural Products for Health and Well-Being ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://icbms.wu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 06-1525 2777,

Read more

มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/ สอบถามโทร. 0-7428-6673

Read more