มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ird.rmutto.ac.th/ สอบถามโทร. 038-358201 ต่อ 8508-8510

Read more

วช. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.thailandresearchexpo2019.com/

Read more

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 (The 10th ASEAN C+l+J symposium on business management research) ในหัวข้อ “ธุรกิจร่วมมือ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/news/register-tre2019  หรือ http://researchexpo.nrct.go.th/web2019/

Read more

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019/

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “Creating a World of Opportunities for All”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6th Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “Creating a World of Opportunities for All” ระหว่างวันที่

Read more

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระกับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระกับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Read more

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “International Conference on Distance Learning: Research and Innovation for a Digital Society” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read more

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-727-3300

Read more