สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-278-8251-4