สวก. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://arda.or.th/  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย http://pdms.arda.or.th โดยเข้าไปลงทะเบียน และเลือกสมัครฝึกอบรม โดยมีค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม คนละ 3,500 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2579 7435 ต่อ 3614, 3616  เกษรา, อนงค์, คุณากร