โครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ดังนี้

 1. รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ พิมพ์ใบสมัครโดยใช้บัญชีและรหัสเครือข่ายนนทรีในการเข้าระบบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
 2. รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบฯ กรอกใบสมัครด้วยการพิมพ์ และส่งไฟล์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ไปที่ E-mail: rdibsy@ku.ac.th

การเสนอขอรับการพิจารณารางวัลทั้ง 2 ประเภท ให้ยื่นใบสมัครและแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ พิจารณาต่อไป


Download เอกสาร/Link ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ติดต่อสอบถาม
  ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย โทรศัพท์. 0-2561-4640  ภายใน 1459, 1805
  Email. info.rdi@ku.ac.th
  หรือ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
  (คุณธีรศักดิ์ สุนทรา และ คุณเรืองรอง ทองตัน)
  โทรศัพท์. 0-2579-5547, 0-2561-1985 ภายใน 1457, 1796, 1943
  Email. rditss@ku.ac.th
 • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ  ติดต่อสอบถาม คุณอรญา ศรีอนันต์
  โทรศัพท์. 0-2579-5547, 0-2561-1985 ภายใน 1457, 1796, 1943
  E-mail: rdibsy@ku.ac.th

 

Leave a Reply