มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://flas.kps.ku.ac.th/2015/index.php/th/r-dnews-th/564-training สอบถามโทร.08-6574-7464