สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เนื่องด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยและต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับการวิจัยทางด้านการเกษตรของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโครงการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในลักษณะการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันอย่างแท้จริง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงได้เรียนเชิญผู้แทนจากคณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และร่วมพัฒนาโครงการวิจัย เพื่อการจัดทำชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว (ขนาดใหญ่) ที่มุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยเพื่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ กับวิศวกรรม เพื่อสร้างผลงานที่จะนำไปใช้ได้จริง เช่น สารสกัด (Extract), โรงเรือนอัจฉริยะ (Intelligent house), ระบบอัตโนมัติเพื่อการเกษตรและอาหาร (Automation System; food, Robotic) เป็นต้น

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนในประเภทฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยฯ ตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 5 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น นำส่งพร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัย โดยระบุเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่นักวิจัยปฏิบัติงานอยู่ นำส่งฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มุ่งหวังเพื่อต้องการเห็นการบูรณาการงานวิจัยข้ามสาขาและการพัฒนางานวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถ Download เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (คลิก)

2. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (คุณรัชดา คะดาษ) ที่เบอร์ 1457, 1796 หรือ 025795547 ต่อ 12 หรือที่ e-mail: rdirdk@ku.ac.th