จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม”

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรปกรณีอาหารตัดต่อพันธุกรรม” โดยนักวิจัย คือ คุณสุมนมาลย์ สิงหะ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ http://www.ces.in.th  สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-218-3922