สวพ.มก. ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย” เพื่อให้อาจารย์และนักจัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีและพร้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย อันจะเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวต้อนรับและเปิดอบรม โดย รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ภาคเช้า อบรมเรื่อง”การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย”
โดย รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคบ่าย อบรมเรื่อง “ฐานข้อมูลและฝึกปฏิบัติการการสืบค้นเพื่อการวิจัย โดย นางกิตติยา ขุมทอง บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มก.
และคณะ
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507

Leave a Reply