ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน: เข็มทิศสู่การพัฒนา”“Professionalizing Evaluation in Thailand”

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ  “มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน: เข็มทิศสู่การพัฒนา” “Professionalizing Evaluation in Thailand”             ด้วยเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ หรือ Thailand Evaluation Network (TEN) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ

Read more