แจ้งเตือน การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์ฯ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2559 แล้วนั้น

ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด โดย วช. ได้เพิ่มรอบการอบรม ดังนี้

คร้้งที่ 11 วันที่ 14-15 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งที่ 13 วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม ยู-เพลส อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ที่ www.labanimals.net พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ และเลือกวันเวลา ที่ประสงค์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดหากได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: admin@labanimals.net โทรศัพท์  02-561-0384, 02-579-8751

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ_มก. คำขอรับใบอนุญาต บันทึกข้อความ

Leave a Reply

Your email address will not be published.