ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549

ข้อมูล กพร. ปี 2549
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และการตีพิมพ์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ
(ดัชนีที่ 4.2.1-4.2.4)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2549)

1. จำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

2. จำนวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. อาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. อาจารย์ประจำที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ