การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คำแนะนำ

ขอให้ใช้บัญชี @ku.th ในการสมัครเข้าร่วมการอบรม

 

กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1/2561

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

ภาพกิจกรรมการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1/2561

วันและเวลา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.
สถานที่ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 50 คน
วิทยากร 1. รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี
2. คุณมาลี จิรวงศ์ศรี

 

มีนาคม 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561 (เต็ม)

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

วันและเวลา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.
สถานที่ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 50 คน
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

เมษายน 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2/2561 (เต็ม)

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.
สถานที่ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 50 คน
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

พฤษภาคม 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางค์ รุ่น 1/2561

มิถุนายน 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในอาสาสมัครผู้รับการวิจัย กลุ่มเปราะบาง/อ่อนแอ รุ่น 1/2561

กรกฎาคม 2561

หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 2/2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561